Skip to content

Transparència

Memòries

Comptabilitat

Estatuts

Els fins de l’ADFO són els adreçats a aconseguir la promoció integral de les persones amb minusvalies, amb aquest objectiu, procurarà posar al seu abast els mitjans precisos per el seu millorament personal, cultural, familiar, laboral i social, oferint oportunitats per accedir a l’ensenyament, la pràctica de l’esport, mitjançant la creació de clubs esportius o la col·laboració amb d’altres existents, l’organització del lleure, i a l’hora la creació d’entitats legals que permetin la possibilitat d’accedir a llocs de treball que els permetin la més plena inserció social.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques, en plenitud de l’exercici de la seva capacitat d’obrar, majors i menors d’edat i les jurídiques no sotmeses a cap circumstancia legal que impedeixi la seva adhesió.

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació, els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable que reunits amb Assemblea General legalment constituïda decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Agència de col·locació

L’Associació de Diversitat Funcional d‘Osona és Agència de Col·locació autoritzada amb el número: 0900000092 i les nostres activitats com a agència de col·locació són les següents: Entrevistes d’orientació per les persones en recerca de feina; Borsa de treball; Accions formatives en grup; Prospecció d’empreses; Intermediació laboral.